Algemene voorwaarden Voetencentrum Elferink

 

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden Elferink Voetencentrum B.V. 

 1. Wanneer u zich laat behandelen door een medewerker van Voetencentrum Elferink ontstaat er een natuurlijke behandelovereenkomst met uw behandelaar. Dit houdt in dat u de verplichting heeft uw behandelaar te vergoeden voor de geleverde diensten. Dit is onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen u en uw behandelaar, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen tussen u en de behandelaar. 
 2. Voetencentrum Elferink verwerkt persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer u zich aanmeldt of laat behandelen bij Voetencentrum Elferink is, als gevolg van de AVG, de privacyverklaring zoals weergegeven op de website van Voetencentrum Elferink van toepassing (www.voetencentrumelferink.nl). Tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen tussen u en de behandelaar. 
 3. Facturering gebeurt rechtstreeks aan u, direct na de behandeling of bij het ophalen van uw therapeutische hulpmiddel(en). U kunt de factuur per pin in onze praktijk voldoen. In uitzonderlijke gevallen kan de factuur contant afgerekend worden. Indien nodig kan de factuur worden overgemaakt op het bankrekeningnummer wat vermeld staat op de factuur. Wanneer de rekening wordt overgemaakt door u als patiënt wordt het factuurbedrag met € 6,95 administratiekosten verhoogd. Het betalingstermijn van de factuur is uiterlijk 14 dagen na de dag van ontvangst van de factuur. Het is niet mogelijk om uw factuur per creditcard te betalen. In de situatie waarin de mogelijkheid bestaat om rechtstreeks aan een zorgverzekeraar of zorggroep of -instelling te declareren, is bovenstaande niet van toepassing en zal rechtstreekse declaratie plaatsvinden. 
 4. De gemaakte kosten van behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de gemaakte kosten van behandeling verschuldigd, tenzij een wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk bevestigd de kosten te zullen voldoen. 
 5. U dient zelf zorg te dragen voor declaratie van de factuur bij uw eigen zorgverzekering. Voetencentrum Elferink adviseert u de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering te raadplegen. 
 6. Indien u de openstaande factuur niet binnen het gestelde termijn van 14 dagen voldaan heeft, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Voetencentrum Elferink behoudt het recht om zonder nadere aankondiging incassomaatregelen te treffen wanneer u in gebreke bent met betaling. Voetencentrum Elferink schakelt hiervoor een incassobureau en/of deurwaarderskantoor in. De gemaakte kosten hiervan zijn voor rekening van de patiënt. 
 7. Mondeling of telefonisch gemaakte (behandel)afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren geannuleerd of verplaatst worden. Voetencentrum Elferink behoudt het recht voor afspraken die zonder afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden in rekening te brengen. 
 8. Mondelinge toestemming waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van therapeutische zolen, ortheses of nagelbeugels is geldend. Na het onderzoek wordt direct gestart met de vervaardiging van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen alle door ons gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht, vermeerderd met € 6,95 administratiekosten. 
 9. Als u te laat komt bij uw afspraak betekent dit: een nieuwe afspraak maken. Als het niet te druk is en het werkschema van Voetencentrum Elferink laat het toe dan proberen wij u alsnog te helpen. 
 10. Voetencentrum Elferink verplicht zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. Zolen, orthese(s) en nagelbeugels zijn therapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Kosten van aanpassingen aan nieuwe zolen/orthese(s)/nagelbeugel(s) binnen drie maanden na aflevering (of tot en met de eerste zoolcontrole afspraak bij een nieuwe patiënt) vallen binnen de service van Voetencentrum Elferink en worden niet in rekening gebracht. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling. 
 11. Mochten er klachten zijn dan dient u deze allereerst met uw behandelaar te bespreken en zal er naar een oplossing worden gezocht. Indien de voorgestelde alternatieven uw klacht niet oplossen kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij: Elferink Voetencentrum B.V., t.a.v. klachtenafdeling, Grotestraat 26, 8102 CE Raalte of email naar management@voetencentrumelferink.nl. Ook u kunt Voetencentrum Elferink helpen de kwaliteit te blijven verbeteren door kenbaar te maken waarover u wel of niet tevreden bent en verbeterpunten aan te geven als u ze ziet. U kunt het bovenstaande emailadres hiervoor gebruiken. 
 12. Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van uw bezittingen of voor enige andere door u geleden schade. 
 13. De algemene voorwaarden die genoemd worden op de website van Elferink Schoenen, betreffende de voorwaarden; 1-2 dagen levertijd, gratis retourneren en betaling met Afterpay zijn niet geldend voor Voetencentrum Elferink. Voetencentrum Elferink hanteert eigen algemene voorwaarden, levertijden en kosten welke allen terug te vinden zijn in deze algemene voorwaarden of via de opties in het linkermenu.   
 14. Op alle (behandel)overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. 
;